Page 4 - Vizyon Aydınlatma 2014 Katalog
P. 4
Dekoratif Ayd›nlatma sektöründe “VISIONLIGHT” ismi genellikle yenilikler ile

an›l›r.


Bir çok yeni ürünümüzü kapsayan 2015 ürün kataloğumuzda;

uygulay›c›n›n ve kullan›c›n›n daha detayl› bilgiye sahip olmas› için teknik
ölçü, kapasite ve en iyi kullan›m prensiplerini bulacaks›n›z.Markas›n›n içinde daima güven unsuru taş›yarak değişik hayat tarzlar›n›n,
modan›n ve farkl› kişisel zevklerin uyumunu biraraya getiriyoruz.Müşteri istek ve beklentilerini tasar›m yetenekleri ile birleştirerek tasarlad›ğ›

ürünleri, uluslararas› standartlara uygun olarak hayata geçiriyoruz. Detaylara
verilen önem sayesinde bugüne kadar kendi karakterine sahip pek çok
koleksiyon tasarlad›k. Her ne kadar her biri kendi baş›na benzersiz dursa

da, hepsinin ortak olduğu bir nokta var. Kalite ve Fonksiyonellik. Günümüzde
yaşam ve iş alanlar›n›n fonksiyonel ve kaliteli çözümleri ön plana ç›karmas›

VISIONLIGHT olarak markam›z› daha yukar›lara ç›karmam›z› gerektirdi.
Bunu yaparken kalite ve fonksiyonellikten ödün vermedik.Bugün VISIONLIGHT ürünlerinde kullan›lmakta olan, ampül, balast, duy,
transformatör, klemens, kablo, reflektör ve daha birçok malzeme

güvenilirliğini ve fonksiyonelliğini kan›tlanm›ş ayd›nlatma piyasas›nda söz
sahibi konuma gelmiştir. Bu konseptlerin kullan›ld›ğ› ve VISIONLIGHT
taraf›ndan üretilen ürünler ise uzun y›llar boyunca mekanlar›n›z› sorunsuz

bir şekilde ayd›nlatmaya devam etmektedir. Standart ürün ve hizmetlerin
yan›s›ra, “Doğru Ayd›nlatma” ve “Fonksiyonellik” ilkeleri ile projeye özel

ayd›nlatma armatürleri üretilmektedir.02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9